တစ္ေန႔ ၿမစ္ထဲမွာ ၿခေသၤ့၊ ၿမင္း၊ ႏြား ၊ သိုး၊ ေမ်ာက္ ဆိုတဲ့ တိရစာၦန္ေလး ၅ ေကာင္ ကေရနစ္ ေနတယ္တဲ့။

သူတို႔၅ေကာင္လံုးကို ကယ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကို အရင္ ကယ္မလဲဆိုတာကို ေၿဖၾကည့္ပါေနာ္။

အေၿဖေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္က ဘယ္အရာကို တန္ဖိုး အထားဆံုးလဲဆိုတာကို အစဥ္အတိုင္း သိရမွာပါ။


အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

 


ၿခေသၤ့ - မာန
ၿမင္း - စည္းကမ္း
ႏြား - အလုပ္
သိုး - အခ်စ္
ေမ်ာက္ - ကေလး

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. Naver