ရာသီခြင္ေဗဒင္မွာ ဒီေန႔ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ကိုတင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္ 

Ranking ေလးလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေန႔အတြက္ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။