ရာသီခြင္ေဗဒင္မွာ ဒီေန႔ကေတာ့ အခ်စ္ေရး ကိုတင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္ 

Ranking ေလးလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေန႔အတြက္ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoHoroscope