၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကံေကာင္းၿခင္းေတြကို ဘယ္လို ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ကံေကာင္းၿခင္းေတြကိုု ရရွိႏုိင္ဖို႔ရန္ ရာသီခြင္အလိုက္ ၂၀၁၇ အတြင္း ဘယ္လို မေကာင္းတာေတြကို ေခ်မလဲ။