ျမန္မာ႔ေနာက္ဆံုးေပၚ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး Website ျဖစ္ေသာ Jobnet.com.mm ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း စတင္မိတ္ဆက္ခဲ႔ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင္႔အေတြ႔အႀကံဳ ျပည္႔၀ေသာအြန္လိုင္းစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ MMOne Online Group မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ား၏အလုပ္ငွားရမ္းခန္႔အပ္ ျခင္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည္႔ေျမာက္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အြန္လိုင္း ႏွင္႔ ျပင္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးနယ္ပါယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္စာ ေအာင္ျမင္ေသာအေတြ႔ အႀကံဳရိွသည္႔ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းခြင္ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ MMOne Online Group မွ HR ႏွင္႔ Corporate က႑မ်ားရိွ လ်င္ျမန္စြာၾကီးထြားလာေနေသာ အြန္လိုင္းမွအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးတြင္ ရင္းႏွီးမတည္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး နည္းပညာအဆင္႔ျမင္႔အလုပ္အကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို စတင္လိုက္ပါၿပီ။ JobNet.com.mm ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ Matt De Luca က “ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္ရွာေဖြေနသူေတြကို အရည္အေသြးမွီအလုပ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ႔နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္တိုးတက္လာေစဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕ထပ္မံလုပ္သားေခၚယူမႈေတြ ေကာင္းမြန္ၾကီးက်ယ္လာေစဖို႔ ျဖည္႔ဆည္း ေပးေနပါတယ္။ ဒါကကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြမ္းက်င္တဲ႔အပိုင္းပါ” ဟုေျပာထားပါသည္။ Website အသံုးျပဳသူမ်ားကို ျမန္မာ႔ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားရိွ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ၊ အေရာင္း၊ ေစ်းကြက္ ႏွင္႔ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ HR ပိုင္းကဲ႔သို႔ေသာ အမ်ိဳးအမည္စံုလင္သည္႔အတန္းအစားမ်ားတြင္ အရည္အေသြးမွီ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလြယ္ကူစြာရွာေဖြႏိုင္ေစပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ပိုမိုအရည္အခ်င္းျပည္႔၀ေသာရာထူးအျမင္႔ပိုင္းႏွင္႔ ျပင္ပေရာက္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားျမင္႔မားလွ်က္ရိွရာ Website တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွပိုမိုအေတြ႔အႀကံဳ ျပည္႔၀သူမ်ား ႏွင္႔ ျပင္ပေရာက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုပါ ဦးတည္ခ်က္ထားသည္႔ ထက္သန္စြာႏွစ္ျမွပ္ထားေသာ က႑တစ္ခုရိွပါသည္
ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္လွ်က္ရိွေသာ အြန္လိုင္းမွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳအားျဖင္႔ JobNet.com.com မွ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေစရန္ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာႏွင္႔ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲပါသည္။

Website ကိုေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုလံုးကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သူတို႔၏လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳေပးၿခင္း၊ ထို႔ေနာက္ ထိုအလုပ္မ်ားကို အဓိပါၸယ္ရိွၿပီး သက္ဆိုင္ေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ေရွ႕အနာဂါတ္ကိုမွန္းေမွ်ာ္ေနေသာ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္စာအတြင္း လူတိုင္းရရိွႏိုင္ေသာအရည္အေသြးမွီ လစ္လပ္လုပ္ငန္းေနရာမ်ားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ JobNet.com.mm တြင္ရိွပါသည္။ မည္သူမဆို အခြင္႔အလမ္းမ်ားစြာကို ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ System က သင္႔အတြက္သင္႔ေလ်ာ္ေသာအလုပ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္အႀကံျပဳေပးပါသည္။

Jobnet.com.mm သည္ ယခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွပထမဦးဆံုး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ portal တစ္ခုျဖစ္ေသာ Shweproperty.com တြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံခဲ႔ေသာ အင္တာနက္ဦးပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္႔ MMOne group ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

#ChelmoTeam