မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မွာ ၁ လအတြင္းမွာ စိတ္အေၿခအေနက အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေၿပာင္ေနတာေနာ္။

2018/09/27

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/27

ပံုေလးကို ျမင္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ဘယ္လိုခံစားရလဲ? 

2018/09/26

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/25

လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို ႏွိပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကိုယ္ခႏၵာအတြင္းမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစမွာပါ။

2018/09/25

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/24

မ်က္လံုးေတြဆိုတာက ကၽြန္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးေတြနဲ႕ စိတ္က လႊမ္းမိုးထားတဲ့ အတိုင္း အရာဝတၲဳေတြကို သတိမူျမင္မိတတ္ၾကပါတယ္။

2018/09/24

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/24

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/23

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

2018/09/22
Load More