၀၁. ပိုက္ဆံနဲ႕ “အိမ္” ကို ဝယ္လို႕ရပင္မဲ့ “မိသားစု” ကိုဝယ္လို႕မရပါ။

၀၂. ပိုက္ဆံနဲ႕ “နာရီ” ကို ဝယ္လို႕ရပင္မဲ့ “အခ်ိန္” ကို ဝယ္လုိ႕မရပါ။

၀၃. ပိုက္ဆံနဲ႕ “ခုတင္” ကို ဝယ္လို႕ရပင္မဲ့ “ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္စက္ၿခင္း” ကို ဝယ္လုိ႕မရပါ။

၀၄. ပိုက္ဆံနဲ႕ “စာအုပ္” ကို ဝယ္လို႕ရပင္မဲ့ “အသိပညာ” ကို ဝယ္လုိ႕မရပါ။

၀၅. ပိုက္ဆံနဲ႕ “နာမည္ၾကီးဆရာဝန္” ကို ၿပလို႕ရပင္မဲ့ “က်န္းမာေရး” ကို ဝယ္လို႕မရပါ။

၀၆. ပိုက္ဆံနဲ႕ “ဂုဏ္ပကာသန” ကို ဝယ္လို႕ရပင္မဲ့ “ေလးစားရုိေသမွူ” ကို ဝယ္လို႕မရပါ။

၀၇. ပိုက္ဆံနဲ႕ “ေသြး” ကိုဝယ္လို႕ရပင္မဲ့ “အသက္” ကို ဝယ္လို႕မရပါ။

၀၈. ပိုက္ဆံနဲ႕ “လူ” ကိုပိုုိင္ႏုိင္ပင္ “အခ်စ္စစ္” ကိုေတာ့ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. Iine Iine