ဓာတ္ေလွကားကုမၸဏီေပၚ မူတည္ၿပီး အထပ္မွားတက္ရင္ Cancel လုပ္နည္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ Cancel လုပ္နည္းကိုသိထားရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမွာ အမွန္ပါ။

MITSUBISHI ဓာတ္ေလွကားဆိုရင္

၀၁.Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ၂ ေခါက္ ႏွိပ္ပါ။
၀၂. Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ႏွိပ္ထားပါ။

OTIS ဓာတ္ေလွကားဆိုရင္

၀၁. Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ၂ ေခါက္ ႏွိပ္ပါ။
၀၂.ဓာတ္ေလွကားတံခါးကပြင့္ေနေသးရင္ ဓာတ္ေလွကားဖြင့္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ထားရင္း Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ၂ ေခါက္ ႏွိပ္ပါ။

MATSUSHITA - Panasonic ဓာတ္ေလွကားဆိုရင္

၀၁. Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ၂ ေခါက္ ႏွိပ္ပါ။

TOSHIBA ဓာတ္ေလွကားဆိုရင္

၀၁. Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ၂ ေခါက္ ႏွိပ္ပါ။
၀၂. Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္(၂စကၠန္႔ ကေန ၃ စကၠန္႔) ႏွိပ္ထားပါ။

HITACHI ဓာတ္ေလွကားဆိုရင္

၀၁. Cancel လုပ္ခ်င္တဲ့ အထပ္ခလုတ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ႏွိပ္ထားပါ။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. All About