အစားအေသာက္နွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂ရက္ေန႔မွာ အခုေဖာ္ျပထားေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အစားအစာေတြကို စားသံုးျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစနိုင္တဲ့ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးမ်ားနဲ႔ တာရ်ည္ခံဓာတုေဆးမ်ား ပါ၀င္တာေၾကာင့္

ထိုအစားအစာေတြကို ေရရွည္စားသံုးမိပါက အစာအိမ္၊ အသည္။၊ ေက်ာက္ကပ္မ်ားပ်က္စိးနိုင္ျခင္း

အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားနိုင္ပါတယ္။

 

စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစားအေသာက္ ၂၁ မ်ိဳ

အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အစားအစာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္စားသံုးဖို႔ သတိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Soure : FDA Myanmar