မဒီ တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ ကေတာ့ အဂၤါေန႔ေနာ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B