မဒီ တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ ကေတာ့ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ေလးကေတာ့ ဝိတ္မက်လို႔ စိတ္ညစ္ေနတာ ဘယ္သူၿဖစ္မွာလဲ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B