မဒီ တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ ကေတာ့ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ေလးကေတာ့ ဘယ္သူ႔အေၾကာင္းၿဖစ္မယ္ထင္သလဲ။

 

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B