မဒီ တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ ကေတာ့ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ေလးကေတာ့ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဘယ္သူ စိတ္ညစ္ေနတာလဲ

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B