အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အလုပ္ေတြ ေၿပာင္းၾကပင္မယ့္လည္း ဘယ္သူက အမ်ားဆံုးေၿပာင္းၾကလဲ။ နံပါတ္ ၁၂ ကေန စလိုက္မယ္ေနာ္။

၁၂. မကာရရာသီ (Capricorn) : ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္အတြင္းရွးရုိးဆန္တဲ့အေတြးေတြရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုကို ဝင္လိုက္ၿပီဆိုရင္ ပင္စင္ယူတဲ့အခ်ိန္အထိ ဒီေနရာမွာ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဆႏၵရွိသူတစ္ေယာက္ပါ။

၁၁. ဗိစာၦရာသီ (Scorpis): ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္အတြင္းသည္းခံႏုိင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲအလုပ္ခြင္မွာ စိတ္ညစ္စရာေတြ ေတြ႕ၾကံဳပင္မယ့္လည္း အလုပ္ကိုမေၿပာင္းပဲ ၾကိဳးစားမယ့္သူတစ္ေယာက္ပါ။

၁၀. တူရာသီ (Libra) : စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္အတြင္းအလုပ္ခြင္ကသူေတြကို တန္ဖိုးထားသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္တာေၾကာင့္၊ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ သံေယာဇဥ္ေတြ ၿငိတြယ္လာၿပီဆိုရင္ အၿမဲဆိုသလို ဒီပတ္ဝန္းက်င္ေလးမွာပဲ ကူညီရုိင္းပင္းၿပီး ေနခ်င္သူပါ။

၀၉. သိဟ္ရာသီ (Leo) : ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္အတြင္းအလုပ္ေၿပာင္းဖို႔မေၿပာနဲ႕ တခုခုကို အေၿပာင္းအလဲကိုလုပ္ရမယ့္ဆိုရင္ ပ်င္းလြန္းလို႔ေသႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တေနရာမွာ ၾကာၾကာ အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ။

၀၈. ကရကဋ္ရာသီ (Cancer) : ဇြန္ ၂၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္အတြင္းအၿမဲတမ္း မိသားစုအေၾကာင္းကိုေတြးေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း မိဘနဲ႔နီးတ့ဲေနရာမွာ အလုပ္ရရတာကို စိတ္ခ်မ္းသာသူပါ။

၀၇. ကန္ရာသီ (Virgo) : ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္အတြင္းသူကေတာ့ သင္တန္းေတြတက္ၿပီး ေအာင္လက္မွတ္ေတြကို စုေဆာင္းတတ္သူပါ။ သင္တန္းမွာတတ္ေၿမာက္လာတဲ့စြမ္းရည္ကို လုပ္ငန္းခြင္မွာ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အသံုးခ်တတ္တာေၾကာင့္ တေနရာတည္းမွာ ၾကာရွည္အလုပ္လုပ္သူတစ္ေယာက္ပါ။

၀၆. မိႆရာသီ (Aries) : မတ္ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အတြင္းကိုယ္ပိုင္အလုပ္ကို လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အနာဂတ္မွာ တန္ဖိုးရွိမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို အၿမဲရွာေနတတ္သူပါ။

၀၅. ဓႏုရာသီ (Sagittarius) : ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္အတြင္းအလုပ္ထက္ကို ကိုယ့္ရဲ႕အခ်ိန္ကို ဦးစားေပးတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္လုပ္ရတဲ့ေနရာေတြကို ေရွာင္ၿပီး ပိတ္ရက္မ်ားတဲ့အလုပ္ကို ေရြးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ကို ေၿပာင္းေလ့ရွိပါတယ္။

၀၄. ၿပိႆရာသီ (Taurus) : ဧၿပီ ၂၁ ရက္မွ ေမ ၂၀ ရက္အတြင္းအလုပ္ထက္ကို လခကိုအဓိကထားသူၿဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္ထက္ကို ဝင္ေငြေကာင္းမယ့္ေနရာကို ရမယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္ကိုေၿပာင္းမွာပါ။

၀၃.မိန္ရာသီ (Pisces) : ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္မွ မတ္လ ၂၀ ရက္အတြင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းတဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အလုပ္ကိုေၿပာင္းမလား အၿမဲဆံုးၿဖတ္တတ္သူပါ။ အထက္လူၾကီးရဲ႕အဆူကိုခံရ၊ စီနီရာေတြရဲ႕အဆူကိုခံရ ၿဖစ္ေနရင္ အလုပ္ထြက္ခ်င္လာတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို အၿမဲတန္ဖိုးထားေပးတဲ့ အလုပ္ခြင္ကို ပိုၿပီး တက္မက္တတ္သူပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕လူမႈေရးအေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အလုပ္အသစ္ကို ရွာေနမွာပါ။

၀၂. ေမထုန္ရာသီ (Gemini) : ေမ ၂၁ ရက္မွ ဇြန္ ၂၀ ရက္အတြင္းအလုပ္မွာ ပ်င္းလာရင္ ခ်က္ခ်င္းကို အလုပ္ထြက္ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ နားလည္လာတဲ့အလုပ္ကို အၿမဲတမ္းလုပ္ေနရေတာ့ လည္ပတ္ေနရတဲ့အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ဒီလူေတြပဲဆိုေတာ့ ၾကာေတာ့ ၿငိီးေငြ႕လာတတ္သူပါ။ အၿမဲေပါ့ပါးသြက္လက္သူၿဖစ္တာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အလုပ္ထြက္စာတင္ၿပီး ေနာက္အလုပ္ဆီကို အၿမန္ပင္ကူးေတာ့မွာပါ။

၀၁. ကုမ္ရာသီ (Aquarius) : ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္အတြင္းသူကေတာ့ အလုပ္ဘဝကို အၿမဲတိုးတက္ဖို႔ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအေပၚမွာမူတည္ၿပီး အလုပ္သစ္ကိုေၿပာင္းေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ရွိအလုပ္မွာ ကိုယ့္အတြက္အက်ိဳးရွိမယ့္အရာမရွိေတာ့ရင္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေနာက္တေနရာကို ေၿပာင္းတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိရာထူးထက္ အလုပ္မွာေပ်ာ္ၿပီး လခလည္းေကာင္းတဲ့ေနရာလည္းၿပီး တိုးတက္ရာလမ္းေၾကာင္းေတြမ်ားၿပားမယ့္ေနရာကို သေဘာက်တတ္ပါတယ္။ တခုေၿပာင္းရင္ တခါတိုးတက္သြားမွာၿဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္ကိုသြားသြား အဆင္ေၿပမွာပါ။

#ChelmoTeam
#ChelmoFortune