ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ အိုဗာတင္းမ်ားေနသူေလးက ဘယ္သူၿဖစ္မွာလဲ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B