ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေမေမနဲ႔သားတို႔အၾကား ဘယ္လိုရွိမလဲ။

ဒီေန႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ကေတာ့ ေမေမနဲ႔သားတို႔အၾကားမွာရွိတဲ့ အေၿခအေနကို ေသြးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ရွင္းၿပထားပါတယ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B