ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ရန္ၿဖစ္ၿပီးရင္ ဘယ္လိုေတာင္းပန္ၾကသလဲ။

ဒီေန႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ကေတာ့ Sis တို႔ေတြ ရန္ၿဖစ္ၿပီးရင္ ေတာင္းပန္ပံုေလးကို ေၿပာၿပမယ္ေနာ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B