ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ၿဖစ္လာတဲ့ ၿပသာနာေလးေတြကို ဘယ္လိုေတြးၾကသလဲ။

ဒီေန႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ကေတာ့ Sis တို႔ေတြြးပံုေလးေတြကေတာ့ ဒီလုိပါ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B