အိမ္မက္ထဲမွာ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ငွက္လိုပ်ံေနမယ္ဆိုရင္

★ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပ်ံေနရင္ > အခြင့္အေရးရဖို႔အခ်ိန္သင့္ပါၿပီ။

★ ေကာင္းကင္ေပၚမွ ၿပဳတ္က်၊ နိမ့္နိမ့္ ပ်ံေနရင္ > ကံနိမ့္ေနႏုိင္ပါသည္။

★ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ပ်ံေနတာကို ေႏွာက္ယွက္ရင္ > ၿပသာနာတစ္ခုခုၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

★ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ကိုယ္ၿပန္ခ်င္သလို မပ်ံႏုိင္ရင္ > က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းႏုိင္သည္။

★ အၿခားေသာသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူတူ ပ်ံေနရင္ > အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္ေၿပႏုိင္သည္။

#ChelmoTeam

#Fortune