ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ Social Media မွာ ၿဖစ္ေနတဲ့ အေၿခအေနကေတာ့ ...

ဒီေန႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ကေတာ့ Sis တို႔ေတြ Facebook မွာၿဖစ္ေနတဲ့ အေၿခအေနကို ေၿပာၿပမယ္ေနာ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B