ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ အဝစားဆိုင္ကို ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုလဲ။

ဒီေန႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ကေတာ့ Sis အဝစားဆိုင္ကိုေရာက္တာနဲ႔ ဘယ္လိုေတြ ၿဖစ္သြားသလဲဆိုတာကို ေၿပာၿပမယ္ေနာ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B