ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ သူနဲ႔ရန္ၿဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြက ဘာေၾကာင့္လဲ။

ဒီေန႔ ရန္ၿဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းရဲ႕ အေၿဖကို ရွာလိုက္ရေအာင္လား။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B