အသက္ရွင္ေနတဲ့အတြက္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ၾကံဳမယ္

အခက္အခဲေတြရွိတာေၾကာင့္ ၾကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေက်ာ္လႊားၾကတယ္

အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္တာေၾကာင့္ ဝမ္းသာပီတိၿဖစ္ရတယ္

ဝမ္းသာစရာေတြရွိလို႔လဲ ဝမ္းနည္းစရာေတြရွိတယ္

ဝမ္းနည္းစရာေတြရွိလို႔လဲ ၿပံဳးေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းေသာအခ်ိန္အခါလည္းရွိတယ္

ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္

ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေရွ႕သို႔ဆက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့အတြက္ မနက္ၿဖန္ဆိုတဲ့ ေန႔သစ္တရက္က ေရာက္လာလိမ့္မယ္

မနက္ၿဖန္ဆိုတဲ့ ေန႔သစ္တရက္ရွိတာေၾကာင့္ ဘဝဆိုတာ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္

ဘဝဆိုတာရွိတာေၾကာင့္ အားလံုးဟာ အသက္ရွင္ေနၾကတာပါ

 

#ChelmoTeam

#Life