သင့္လက္ေလးေတြနဲ႕အတူရွိေနေသာ လက္စြပ္ေလးေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို သိၾကရဲ႕လား

လက္သန္း
------------
ဘယ္လက္လက္သန္း - ရည္းစားအလိုရွိသည္
ညာလက္လက္သန္း - ဆဲြေဆာင္မႈအလြန္ရွိသူၿဖစ္ေၾကာင္း

လက္သန္းၾကြယ္
-------------------
ဘယ္လက္လက္သန္းၾကြယ္ - ေစ့စပ္ထားပါေၾကာင္း၊ လက္ထပ္ထားပါေၾကာင္း
ညာလက္လက္သန္းၾကြယ္ - စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရရွိေစရန္

လက္ခလယ္
---------------
ဘယ္လက္လက္ခလယ္ - ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္
ညာလက္လက္ခလယ္ - ကံေကာင္းေစရန္

လက္ညိႈး
-----------
ဘယ္လက္လက္ညိႈး - ေအာင္ၿမင္တိုးတက္ေစရန္
ညာလက္လက္ညိႈး - အာရုံစိုက္မႈေကာင္းေစရန္

လက္မ
----------
ဘယ္လက္လက္မ - ရည္မွန္းခ်က္ေစေအာင္ၿမင္ေစရန္
ညာလက္လက္မ - အာဏာပါဝါ ခိုင္ၿမဲေစရန္

 

#ChelmoTeam

#Fortune