သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာပဲ မူတည္တာပါ....

"ၾကိဳက္တာလဲ ကိုယ္ပါပဲ

မုန္းတာလဲ ကိုယ္ပါပဲ

ၾကိဳးစားတာလဲ ကိုယ္ပါပဲ

မၾကိဳးစားတာလဲ ကိုယ္ပါပဲ

လုပ္မလား မလုပ္ဘူးလားကို ဆံုးၿဖတ္တာလဲ ကိုယ္ပါပဲ

ဘယ္သူ႕ရဲ႕အမိန္႔မွ မဟုတ္ပါ

လုပ္ခ်င္ရင္ဆက္လုပ္ ၿပီးေအာင္လုပ္ပါ

မလုပ္ခ်င္ေတာ့ရင္လည္း ရပ္လိုက္ပါ

ဒါပင္မဲ့ ေနာင္တရမွာကေတာ့ ကုိယ္ပါပဲ"

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

#ChelmoTeam