ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စိတ္ဆံုးသလဲ ...

ဒီေန႔ ကေတာ့ ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေသေလာက္ေအာင္ စိတ္ဆံုးတတ္သလဲဆိုတာကို သိရမွာပါ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B