ကဲ Sis တို႔ရဲ ကြီးေတြက ဘယ္သူကို ...

ဒီေန႔ ကေတာ့ ကြီး တို႕ ေသြးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဘယ္လို မိန္းကေလးေတြ ကို Crush ေနလဲဆိုတာကို သိရမွာေနာ္.

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B