★★ ေၿမလက္၊ ေအးေအးေဆးေဆး ဘဝကိုရင္ဆိုင္ေနေသာသူ

ပံုပါအတိုင္း လက္ၾကီးၿပီး လက္ဖဝါးလည္း ထူေသာသူဟာ ေၿမလက္ပိုင္ရွင္ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စာဖတ္၊ေလ့လာရတာကို သေဘာက်သူၿဖစ္ပါတယ္။စနစ္တက် စဥ္းစားေလ့လာသူၿဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝအတြက္ ဘာကို ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို သိေနၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဦးတည္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူပါ။

★★ မီးလက္၊ ေခါင္းမာပင္မဲ့လည္း အသစ္အဆန္းကို ဖန္တီးႏုိင္ေသာသူ

သူ႔လက္ကေတာ့ ၾကီးပင္မဲ့လည္း လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက ပံုပါအတိုင္း တိုပါလိမ့္မယ္။ အၿခားသူေတြထက္ ေခါင္းမာၿပီး လက္အဆစ္က ၾကီးရင္ ၾကီးသလို ပိုၿပီးေခါင္းမာလာမွာပါ။သူရဲ႕အားသာခ်က္ကေတာ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ ေတြေဝမႈ မရွိပါ။ ပင္ကိုယ္ အႏုပညာအေတြးေတြရွိၿပီး တီထြင္ၾကံဆႏုိင္တဲ့သူ ၿဖစ္ပါတယ္။

★★ ေလလက္၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ၿမက္သူ

လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက ရွည္ၿပီး လက္ဖဝါးကေတာ့ ပံုမွန္အတိုင္းရွိသူၿဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့အတြက္ လူအမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားၿခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။

★★ ေရလက္၊ သေဘာေကာင္းၿပီး ခံစားခ်က္ေတြနဲ႕ အသက္ရွင္ေနသူ

ေရလက္ပိုင္ရွင္ဟာ ေလလက္ပိုင္ရွင္ႏွင့္လည္း တူညီခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါပင္မဲ့ သူကေတာ့ လက္ဖဝါးက ဝိုင္းေနၿပီး ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ အသက္ရွင္ေနသူပါ။သူရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ကူညီရန္အသင့္ ရွိေနသူပါ။

#ChelmoTeam

#Fortune