စိတ္ဆင္းရဲေနခ်ိန္ကို ေသြးအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ဘယ္လိုကုစားမလဲ

A ေသြးကေတာ့... ခံစားခ်က္ေတြကို စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးလိုက္ပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈမရွိတဲ့ေနေလးကို ၿဖစ္သန္းႏုိင္မယ့္သူက

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

တနလၤာေန႔ အေၿခအေနက ဘယ္လိုလဲ

မဒီ တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ထီေပါက္ဖို႔ ကံပါလား

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ထီေပါက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ ဘယ္သူ ေပါက္စီစားရမွာလဲ

မဒီ တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ ဘယ္သူက နံပါတ္ ၁ လဲ

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

ဒီေန႔ ေဗဒင္ေလးက ဘယ္လိုၿဖစ္မွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔က ဆံပင္ညွပ္သင့္သလား

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔က ဘယ္သူ႕အလွည့္ၿဖစ္မွာလဲ

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

ဒီေန႔ကေကာ ဘယ္လိုၿဖစ္ၾကမွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လို အေၿခအေနရွိမလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္သူက ၁ လည္းေဟ့ !!!

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္သူထိပ္မွာပါလိမ့္

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

နန္းဆန္သူက ဘယ္သူလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ပိတ္ရက္ေလးမွာ ဘယ္သူက နံပါတ္ ၁ လဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဘယ္လို ဆင္ေၿခေပးၾကသလဲ Sis တို႔

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဘယ္လို မင္းသမီးေတြ ၿဖစ္မွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဘယ္လို အလုပ္ေၿပးၾကမွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

ဘယ္သူ အၿမန္ဆံုး လက္ထပ္မွာလဲ

ဒီေန႔ Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက ၿဖစ္မွာလဲ...