သူေဌးၿဖစ္တဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ ...

သူေဌးၿဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ဘုရားမွာ ဆုေတာင္းေနရံနဲ႔ေတာ့ ဘာမွၿဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။