ေကာင္းစြာအိပ္စက္ ဥာဏ္ထက္ၿမက္ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပဲြေလး စၿပီေနာ္။

☆ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ -> https://basicfront.easypromosapp.com/p/922168

အထက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ Entry Link တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာ (Entry Page) တြင္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္အခ်ိန္ -> 23.3.2018 - Friday

☆ မွတ္ခ်က္

၀၁. ေလွ်ာက္လႊာတြင္ Facebook Account ၏ Profile ပံုကို အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိပံုမဟုတ္ေသာ ရႈခင္းပံုမ်ား၊ ကာတြန္းပံုမ်ားထည့္သြင္းထားသူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

၀၂. ေလွ်ာက္လႊာတြင္ Facebook Account ၏ နာမည္ကို အဂၤလိပ္္စာၿဖင့္သာ နာမည္ေပးရန္အၾကံၿပဳပါသည္။

၀၃. ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဖည့္သြင္းခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္သာ ေရးသားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

- ေရြးခ်ယ္မည့္ပံုစံ -

 

Step -1-

MamyPoko Myanmar Facebook Page တြင္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ကေလး၏ ဓါတ္ပံု *1 ကိုတင္ေပးရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထဲမွ ပဏာမၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေအာင္ၿမင္သူမ်ားကို MamyPoko Myanmar Facebook Page တြင္ေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္သည္။

*1 သားသား/မီးမီးႏွင့္အတူ ေဖေဖ/ေမေမ(သို႔) ေဖေဖ + ေမေမ အိပ္ေနတဲ့ပံုကိုေပးပို႔ရမွာပါ။ သတိထားရန္အခ်က္ကေတာ့ အိပ္ေနတဲ့ပံုၿဖစ္ရမွေနာ္။

Step -2-

ပမာဏေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားထဲမွ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနၿဖင့္(၁၀၀)ဦးကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ MamyPoko Myanmar Facebook Page ေဖာ္ၿပေပးသြားမွာၿဖစ္ၿပီး ေဖာ္ၿပထားသူမ်ားအတြင္းမွ ၅၀ ဦးအား ေအာက္ပါအတိုင္း လက္ေဆာင္မ်ားကို ေပးအပ္သြားမွာၿဖစ္ပါသည္။

- အထူးလက္ေဆာင္ (၁၅)ဦး

- MamyPoko Myanmar မွ (၁၀)ဦး ကို ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

- MamyPoko Myanmar Page တြင္ Like အမ်ားဆံုးရရွိသူ (၅)ဦး

- ႏွစ္သိမ့္ဆု(၃၅)ဦး

- MamyPoko Myanmar မွ (၃၅)ဦး ကိုေရြးခ်ယ္ပါမည္။

Step -3-

- ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ (၅၀)ဦး၏ ခ်စ္စရာဓါတ္ပံုေလးမ်ားကို MamyPoko Myanmar Facebook Page တြင္ဗီဒီယိုေလးတစ္ခုအေနၿဖင့္ တင္ဆက္ၿပသသြားမွာ ၿဖစ္ပါသည္။

- ၿပိဳင္ပဲြဝင္စည္းကမ္းမ်ား -

- ေမြးကင္းစမွ(၃)ႏွစ္အတြင္း သားသားမီးမီးတို႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။

- သားသား/မီးမီးႏွင့္အတူ ေဖေဖ/ေမေမ(သို႔) ေဖေဖ + ေမေမ အိပ္ေနတဲ့ပံုကိုေပးပို႔ရမွာပါ။ သတိထားရန္အခ်က္ကေတာ့ အိပ္ေနတဲ့ပံုၿဖစ္ရမွာပါ။

- ၿပိဳင္ပဲြဝင္(၁)ဦးလွ်င္ မိမိစိတ္တိုင္းက်ဓါတ္ပံုကို(၁)ၾကိမ္သာပို႔ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။ အၿခားေသာသူမ်ားမွတဆင့္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ဓါတ္ပံုမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ပို႔လာပါက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

- ဓါတ္ပံုတိုက္(Photo Studio)မ်ားတြင္ ရုိက္ကူးထားေသာပံုမ်ား၊ ညစ္ညမ္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာပံုမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပါမည္။ ပယ္ဖ်က္ခံရသူ၏ ဓါတ္ပံုကို MamyPoko Myanmar Facebook Page တြင္ေဖာ္ၿပၿခင္းမရွိသလို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္းကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားမည္မဟုတ္ပါ။

- ၿပိဳင္ပဲြဝင္ကာလအတြင္း ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပိဳင္ပဲြဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ Mycare Unicharm Company ၏ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္ပါမည္။

- ၿမန္မာၿပည္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။ Unicharm မိသားစုမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိပါ။

Hotline : 09 9649 57212

#MamyPokoMyanmar
#SleepingBabyContest