You တို႕အခ်စ္က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ?

★ ေယာက်ၤားေလးေတြရဲ႕အခ်စ္က Save 

★ မိန္းကေလးေတြရဲ႕အခ်စ္က Save As

★ မိန္းမဆိုးေလးေတြရဲ႕အခ်စ္က Select All

★ ငေၾကာင္ေတြရဲ႕အခ်စ္က Read Only

★ ကုမၸဏီအတြင္း အခ်စ္ကေတာ့ Delete All

★ ကၽြန္ေတ့ာ္အခ်စ္ကေတာ့ Help ၾကပါ

#Chelmo Team