ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးေပမဲ့..............

"လူေတြဟာ

 ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ခ်စ္ၾကိဳက္မိတဲ့အခါရွိသလို

 ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္ မုန္းသြားတဲ့အခါရွိသလို

 ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္

 ယံုၾကည္မူေတြပ်က္ပ်ယ္သြားတဲ့အခါရွိသလို

 ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ဝမ္းသာရတဲ့အခါရွိသလို

 ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းရတဲ့အခါ မ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလးတစ္ခုဟာ ဘဝအတြက္ အလြန္ တန္ဖိုးရွိမယ္ဆိုတာကို သတိရွိပါေစ။"

#Credit

#ChelmoTeam