အေရာင္ကြဲေနတဲ့ မီးျခစ္စံေလးတစ္ေခ်ာင္းကို ေနရာေရႊ႕ျပီး မွန္ကန္တဲ့ formula ထြက္ရမွာပါ။

ကဲ... 3+4=5 ျဖစ္ေနေတာ့ ဘယ္ေနရာကို ေရႊ႕ရင္ အေျဖမွန္ ထြက္မလဲ ?

Comment မွာ ေျဖၾကည္႔ၾကစို႔ေနာ္။

#ChelmoTeam

#Life