၀၁. ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူကို ေက်းဇူးတင္စကားေၿပာရန္ ဝန္မေလးပါနဲ႕။

၀၂. သူတပါးကို ကူညီရင္ ဝန္မေလးပါနဲ႕။

၀၃. ဘဝရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို မေမ့ပါနဲ႕။

၀၄. ရုိးသားမႈ မစြန္႕လြတ္လိုက္ပါနဲ႕။

၀၅. ဒုကၡေတြ နာက်ဥ္မႈေတြကိုလည္း မေမ့လိုက္ပါနဲ႕။

၀၆. ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလးကိုလည္း မေမ့လိုက္ပါနဲ႕။

၀၇. ခ်စ္ရေသာသူကို ကူညီေဖးမေပးရန္လည္း မေမ့ပါနဲ႕။

၀၈. ၿပံဳးရယ္ရန္လည္း မေမ့ပါနဲ႕။

၀၉. ငိုရန္လည္း မေမ့ပါနဲ႕။

၁၀. ၾကင္နာစြာ ေထြးပိုက္ေပးရန္လည္း မေမ့ပါနဲ႕။

၁၁. ခ်စ္ရန္လည္း မေမ့ပါနဲ႕။

၁၂. ဘဝအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးေသာသူကုိလည္း မေမ့ပါနဲ႕။

#Chelmo Team