(1) သင္႔ကိုယ္သင္ခ်စ္ပါ

(2) ေကာင္းတာကိုလုပ္ပါ
(3) ခြင္႔လႊတ္တတ္ပါ
(4) သူမ်ားကို မနစ္နာေစေအာင္ေနပါ
(5) အေကာင္းျမင္တတ္ပါ

#ChelmoTeam

#Life