ေဝဖန္ျခင္းဆိုတာ တစ္စံုတစ္ဦးက သင္႔အေၾကာင္းေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူးဆိုတာကို အကဲျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္း အကဲျဖတ္ျခင္း နွင္႔ အဆိုး အကဲျဖတ္ျခင္း နွစ္မ်ိဳးရွိနိုင္ပါတယ္။

အဆိုး ေဝဖန္ျခင္းဆိုတာက သင္႔ကို တိုက္ခိုက္လာျခင္း၊ နွိမ္႔ခ်လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာေတြက သင္႔ကိုယ္သင္ ဘာမွအသံုးမက်ဟု ခံစားရေအာင္လုပ္တဲ့အတြက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ပါတယ္။

အေကာင္း ေဝဖန္ျခင္းက သင္႔ကိုအားေပးျခင္းျဖစ္ျပီး သင္႔ကို ပို၍ေတာ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ္႔မယ္။ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္မႈေတြကို တစ္ခါတစ္ရံမွာ တည္ေဆာက္ေဝဖန္မႈလို႔ေခၚျပီး အဲဒါေတြက လူတစ္ေယာက္ကို ျမွင္႔တင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။

ေဒါက္တာျမင္႔လြင္(စိတ္ပညာ)

#ChelmoTeam

#Life