၀၁.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ  ေနထိုင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံကို ရင္းႏွီးပင္မဲ့၊ သာမန္လူကေတာ့ေနာင္ေရးကို  ေတြးၿပီးပိုက္ဆံကုိစုေလ့ရွိတယ္။

 

၀၂.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ကိုယ္အေပၚေက်းဇူးရွိတဲ့သူအတြက္ပိုက္ဆံကိုသံုးဖို႔ မႏွေၿမာပင္မဲ့၊ သာမန္သူကေတာ့ စုထားတဲ့ပိုက္ဆံေလးကုန္သြားမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး နည္းနည္းပဲ သံုးေလ့ရွိတယ္။

၀၃.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ဆံုးရွူံးသြားတဲ့ပိုက္ဆံကိုေနာင္ၿပန္္ရွာရင္ရတာပဲလို႔ေတြးၿပီးသာမန္သူကေတာ့ဆံုးရွူံးသြားတဲ့ပိုက္ဆံကိုေတြးၿပီးရင္းေတြးေလ့ရွိတယ္။

၀၄.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ပို္က္ဆံမရွိလဲဘဝကိုဘယ္လိုေပ်ာ္ေအာင္ေနရမလဲဆိုတာကို နားလည္တယ္။သာမန္သူကေတာ့ ပိုက္ဆံမရွိရင္ ဘဝကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေနလို႔မရဘူးလို႔ ထင္ေနတတ္တယ္။

၀၅.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့အနာဂတ္မွာဝင္ေငြကိုပိုမ်ားေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲကိုတာကို စဥ္းစားၿပီး၊သာမန္သူကေတာ့ အနာဂတ္မွာ ဝင္ေငြမရွိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာကိုေတြးေနတတ္တယ္။

၀၆. သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ ပိုက္ဆံကို ကိုယ့္ဟာကို ထိန္းသိမ္းရမယ္လို႔ စဥ္းစားၿပီးသာမန္သူကေတာ့ဘဏ္မွာထည့္ထားရင္စိတ္ခ်မ္းသာေနတတ္တယ္။

၀၇.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ခရီးသြားရင္ခရီးမွာေတြ႕ခဲ့တဲ့အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ေတြကိုရွာတတ္ပင္မဲ့သာမန္သူကေတာ့ခရီးမွာေနစဥ္ဘဝကိုမ့ပစ္ဖို႕ၾကိဳးစားပါတယ္။

၀၈. သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကိုေအာင္ၿမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး အလုပ္လုပ္ပင္မဲ့ သာမန္သူကေတာ့ ေငြစုစာရင္းထဲက စုစုေပါင္းေငြ အေပၚမွာ ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးကို ဆံုးၿဖတ္ေလ့ရွိတယ္။

၀၉. သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့က်န္းမာေရးအတြက္စဥ္းစားၿပီးေသေသခ်ာခ်ာ စားေသာက္တတ္ပင္မဲ့၊ သာမန္သူကေတာ့ ပိုက္ဆံကိုေခၽႊတာၿပီး ၿဖစ္သလို စားတတ္သည္။

၁၀.သူေဌးၿဖစ္မယ့္သူကေတာ့လူေတြအတြက္ဘာအက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ရမလဲဆိုတာကိုစဥ္းစားၿပီးသာမန္သူကေတာ့သူတပါးဆီကဘာကိုရမလဲဆိုတာကိုပဲ စဥ္စားေလ့ရွိ၏။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. All About